Mobil
+420 602 133 015
Telefon
+420 327 534 211
E-mail
info@stavebniny-kolumbus.cz

Kde nás najdete?

1. Máje 2 (Zručský Dvůr)

285 22 Zruč nad Sázavou

zobrazit na mapě

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
STAVEBNINY KOLUMBUS s.r.o.
se sídlem Chabeřice 49, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ 25615122, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KOS Praha,oddíl C,vložka 54995
(dále jen „STAVEBNINY“)


Práva a povinnosti zákazníka


Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat správnost, množství a neporušenost balení dodaného zboží a takto zjistitelné zjevné vady ihned reklamovat. Manipulace a skladování odebraného zboží musí být v souladu s pokyny (návody) výrobce a platnými předpisy. Zjevné vady výrobků musí být zákazníkem uplatněny u prodávajícího před zapracováním do stavby a nejpozději do 7 dní ode dne převzetí dodávky. Skryté vady musí zákazník reklamovat bezodkladně po jejich zjištění, a to v rámci záruční doby. Zákazník je povinen uplatňovat reklamace písemně nebo osobně. Při reklamaci je zákazník povinen předložit fakturu, prodejku nebo záruční list. Reklamované zboží musí zákazník skladovat odděleně až do rozhodnutí o reklamaci nebo s ním jinak naložit dle pokynů STAVEBNIN, aby bylo možné objektivně zjistit stav reklamovaných výrobků. Pro posouzení reklamace je nutné umožnit přístup k reklamovanému zboží STAVEBNINÁM, zástupcům výrobce a případně nezávislým posuzovatelům. Provedení reklamace nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve sjednané výši a době.


Práva a povinnosti STAVEBNIN KOLUMBUS s.r.o.


STAVEBNINY KOLUMBUS s.r.o. poskytují záruku na zboží a výrobky dle určení ve smlouvě nebo v záručním listu, nejméně však v rozsahu povinném dle platných předpisů. Odpovědnost STAVEBNIN za škodu je vždy limitovaná hodnotou dodaného zboží. STAVEBNINY neodpovídají za jakékoli související následné nebo nepřímé škody. STAVEBNINY nenesou odpovědnost za škody a znehodnocení zboží po převzetí nebo umožnění s ním nakládat (dodání), zejména způsobené zákazníkem, jeho dopravcem, nesprávným používáním či skladováním výrobku, nevhodnou manipulací, živelnou pohromou apod. Vadami zboží ani předmětem záruky nejsou nepatrné odchylky výrobků, které neovlivňují účel použití (rozdíly v odstínech barvy, nerovnoměrné vysychání po dešti apod.).


Řešení reklamace


Čl. I – Podání reklamace


(1) Reklamační řízení započne na základě podnětu kupujícího učiněného v provozovně STAVEBNIN v jejích provozních hodinách nebo písemně na adresu provozovny.
(2) Kupující podává reklamaci písemně nebo s ním bude sepsán protokol v provozovně STAVEBNIN. V reklamaci je kupující povinen popsat vadu, závadu, nedostatek, který je výrobku vytýkán, uvede své jméno, příjmení, adresu pro doručování, telefonický kontakt, případně e-mailové spojení.
(3) K reklamaci kupující předkládá záruční list a/nebo potvrzení o zakoupení zboží (faktura ,účtenka za hotové).
(4) Pokud nejde o stavební materiál, je kupující povinen předložit i reklamovaný výrobek. Pokud je reklamován stavební materiál, předloží kupující jeho vzorek, je-li to technicky možné, jinak sdělí adresu, kde se stavební materiál nachází.


Čl. II – Vyřízení reklamace


(1) Reklamace bude odmítnuta, jestliže nebude předložen záruční list a/nebo potvrzení o zakoupení zboží nebo jestliže uplynula záruční lhůta. Stejně se postupuje, jestliže předložené listiny nebudou čitelné nebo budou upravované. Reklamace bude odmítnuta, jestliže nebude předložen reklamovaný výrobek nebo jestliže kupující neumožní u stavebního materiálu jeho kontrolu na místě, kde je uložen.
(2) Jestliže reklamace bude přijata, vystaví se kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, které bude obsahovat mimo identifikace společnosti a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, podpis pracovníka STAVEBNIN. Kupující musí potvrdit zpětně, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
(3) Do 30 dnů ode dne přijetí reklamace STAVEBNINY kupujícímu buď vrátí opravený výrobek nebo jej informuje, že reklamace je nedůvodná, nebo mu sdělí jiný výsledek reklamačního řízení.
(4) V případě, že výrobek nelze opravit a vada brání tomu, aby byl výrobek užíván jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. O způsobu volby bude sepsán protokol.


Čl. III – Ukončení reklamačního řízení


(1) Reklamační řízení je ukončeno odmítnutím reklamace, o čemž bude vydána písemná zpráva, která bude zejména obsahovat důvod odmítnutí reklamace.
(2) Reklamační řízení je ukončeno předáním opraveného výrobku kupujícímu, o čemž bude sepsán protokol, který bude obsahovat mimo identifikace společnosti a kupujícího, co bylo obsahem reklamace dle kupujícího, jak byla reklamace vyřízena včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, datum a místo přijetí vyřízení reklamace, podpis pracovníka STAVEBNIN a podpis kupujícího.
(3) Reklamační řízení je ukončeno též předáním bez-vadného nového výrobku nebo dnem vyplacení kupní ceny v případě odstoupení kupujícího od smlouvy.


Čl. IV – Závěrečná ustanovení


(1) Právní vztahy při uplatnění a řešení reklamace se řídí českým právním řádem.


Ve Zruči nad Sázavou dne 5. února 2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.